ชุดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้

เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ครูอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์