วิเคราะห์หลักสูตร ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 4
เพื่อการเขียนแผนการเรียนรู้ที่สมบูรณ์
หลักสูตร สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ ท่มีวัตถุประสงค์ท่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขได้ บนพื้นฐานของความเป็นไทยและสากล
         ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดให้สถานศึกษาเป็นแหล่งของการแสงหาความรู้  สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง  คือหลักสูตรสถานศึกษา
             ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  พันธะกิจ  ซึ่งโรงเรียนได้จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ช่วงชั้นทั้งรายปีและรายภาค  พร้อมทั้งกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้อย่างชัดเจน    เป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมภาระงาน  การจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา  ซึ่งได้กำหนดสาระและมาตรฐานไว้เป็นเกณฑ์สำหรับกำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งวิชาภาษาไทย  มีจำนวน 5 สาระ การเรียนรู้  ดังนี้
            สาระที่ 1  การการอ่าน
           สาระที่  2  การเขียน
          สาระที่  3  การฟัง การดู และการพูด
          สาระที่ 4  หลักการใช้ภาษา
          สาระที่ 5  วรรณคดีและวรรณกรรม

และกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น  6 มาตรฐาน ดังนี้
  มาตรฐาน  ท 1.1  ใช้กระบวนการอ่านสร้างความคิดไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน
  มาตรฐาน  ท 2.1  ใช้กระบวนการเขียน  เขียนสื่อสาร  เขียนเรียงความ  ย่อความ  และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูล  สารสนเทศ  และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
    มาตรฐาน  ท 3.1  สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  และพูดแสดงความรู้  ความคิด  ความรู้สึก  ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์
    มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติทางภาษาและหลักภาษาไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
     มาตรฐาน  ท 4.2 สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้  เสริมสร้างลักษณะนิสัยบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ  สังคม และชีวิตประจำวัน
      มาตรฐาน  ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์ วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่า  และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

 

ย้อนกลับ