เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news
ปรัชญาของโรงเรียน ความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียน ภูมิทัศน์ดี ดนตรีเด่น อัตลักษณ์ของโรงเรียน สุขภาพดี มีคุณธรรม
ปณิธานของโรงเรียน โรงเรียนขุนควรวิทยาคม มุ่งสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมโลก อักษรย่อของโรงเรียน ข.ว. คติพจของโรงเรียน อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย ชนะตนนั่นแหละดี สีประจำโรงเรียน สีชมพู - สีเทา
นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สพม.36
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงาน สพฐ.