เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์
บุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน
สารสนเทศของโรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจำปี
รายงานประจำปีสถานศึกษา
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ปี2560
วิดีทัศน์ข้อมูลโรงเรียน
สารสนเทศ สพม.36
ระบบเงินเดือน E-money
ระบบ E-loader
ระบบข่าว E-news

ชาวขุนควรวิทยาคมยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์

 

  ปี พ.ศ. 2531 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ อ.โพนพิสัย
    จ.หนองคาย

 

ประวัติการทำงาน

  ปี พ.ศ. 2533 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนตาพระยา อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี

  ปี พ.ศ. 2536 ตำแหน่งครู

    โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

  ปี พ.ศ. 2553 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

    โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อ.แม่สาย

    จ.เชียงราย สพม.36

  ปี พ.ศ. 2556 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

    โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย

    สพม.36

  ปี พ.ศ. 2560 ตำแหน่งผู้อำนวยการ

    โรงเรียนขุนควรวิทยาคม อ.ปง จ.พะเยา

    สพม.36

ครูอนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชุดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้

เรื่อง ธาตุและสารประกอบ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2